ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, με στόχο την ενεργητική στήριξη, προστασία και επανένταξη των απολυμένων ανέργων στην αγορά εργασίας ή την είσοδο των NEETs (νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης) σε αυτήν, συμμετέχει ως δικαιούχος φορέας στην υλοποίηση ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), European Globalisation adjustment Fund (EGF).
Οι εν λόγω παρεμβάσεις, δέσμες μέτρων εξατομικευμένου χαρακτήρα περιορισμένης χρονικής διάρκειας σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους του ΕΤΠ, αφορούν την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης, επαγγελματικής καθοδήγησης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, εύρεσης εργασίας, προώθησης της επιχειρηματικότητας και συνδρομής στη σύσταση επιχειρήσεων.
WordPress Video Lightbox Plugin