ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σε 000 Δρχ.

Πηγή: ICAP, http://www.icap.gr/financial/intro/gif/21.asp

Εταιρείες Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις Ιδια Κεφάλαια Μικτά Κέρδη Καθαρά Κέρδη Προσωπικό Αποδοτικότητα % Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης %
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 547 545 554 143 593 499 403 952 055 20 277 903 1 464 180 234 0,36 26