5000928-21: Αποτελέσματα οριστικής κατακύρωσης της επαναπροκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα κατάρτισης της Πράξης “Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ” στα τμήματα 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 και 12.

29 Μαΐου 2019

Σχετικά αρχεία:

3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της 2/04/2019

Οριστική κατακύρωση