5000928-21: Αποτελέσματα προσωρινής κατακύρωσης για την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για τα τμήματα 2,3,5,6,7,9,10,11 και 12 για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα κατάρτισης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5000928.

15 Φεβρουαρίου 2019

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Πρακτικό

Απόφαση Δ.Σ.

Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων