5004206-1 Οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Διακήρυξης Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένης Βάσης Δεδομένων για τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα»

26 Μαΐου 2020

 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ