5069416-16 – Απόφαση λήξης αιτήσεων συμμετοχής για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΙΔΩΝ) στο πλαίσιο του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ΙΕΚ» με κωδικό MIS 5069416

26 Απριλίου 2024

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και του Υποέργου 1, «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα» και με βάση το σημείο 5. ΧΡΟΝΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της από 11/1/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΙΔΩΝ), 5069416-16 και με βάση την από 25/4/2024 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ανακοινώνουμε τη λήξη υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το κλείσιμο του Μητρώου Συμβούλων, δεδομένης της κάλυψης των σχετικών αναγκών και στις 2 περιφέρειες υποβολής προτάσεων (Δυτική Ελλάδα & Ανατολική Μακεδονία- Θράκη).