5+1 λόγοι να επιλέξω το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


5+1 λόγοι να επιλέξω το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

INE-GSEE-voucher-anergon-29-64-facebook-gif-B

1. Το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς φορείς με πιστοποιημένα παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Από το 1995 επιδεικνύει πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης.

Ειδικότερα η εμπειρία του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε αριθμούς αποτυπώνεται στην υλοποίηση πλήθους προγραμμάτων κατάρτισης (περισσότερα από 2.100 προγράμματα κατάρτισης σε ποικίλα θεματικά αντικείμενα). Τα προγράμματα αυτά παρακολούθησαν περισσότεροι από 30.000 άνεργοι  και εργαζόμενοι της χώρας.

2. Προτεραιότητα του φορέα είναι η ποιότητα στην κατάρτιση και η εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων.

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ειδικότερα η παρέμβαση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται σε όλη την Ελλάδα με ενεργό προσανατολισμό προς στην ενίσχυση με πολλαπλούς τρόπους του κόσμου της εργασίας (ανέργων και εργαζομένων). Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην ποιότητα του συνόλου των σχετικών διαδικασιών και στη βιωματική εκπαίδευση, έτσι ώστε να ενισχυθεί η επαγγελματική κατάρτιση

 • ως πεδίο διεύρυνσης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα,
 • ως πεδίο ενίσχυσης της αυτανάπτυξης, της αίσθησης της ομάδας, της συλλογικής δράσης, την ενεργοποίησης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ποιότητα & Βιωματική εκπαίδευση σημαίνει:

 • Όχι πια αποκλειστικά ο εκπαιδευτής, αλλά οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν το επίκεντρο της εκπαιδευτικής πράξης

Ο εκπαιδευτής δε μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά καλείται να υποστηρίξει, να οργανώσει και να ‘απελευθερώσει’ τη δράση των εκπαιδευομένων. Η αντίληψη αυτή προϋποθέτει το διάλογο, το σεβασμό της διαφορετικότητας και προωθεί την κριτική αντιμετώπιση της γνώσης.

 • Έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες, στο προφίλ και στις δυνατότητες της συγκεκριμένης κάθε φορά ομάδας εκπαιδευομένων

Πρόκειται για μια κομβική διαδικασία η οποία γίνεται στην έναρξη κάθε προγράμματος και τροφοδοτεί με δεδομένα όλη την υλοποίηση αλλά και την αξιολόγησή του, επιτρέποντας δημιουργικές προσαρμογές στις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταρτιζομένων.

 • Μια διαφορετική εκπαιδευτική μεθοδολογία

Ο εκπαιδευτής περιορίζει τη χρήση μακροσκελών εισηγήσεων και βάζει σε συστηματική εφαρμογή μια σειρά διαφορετικών τεχνικών οι οποίες βοηθούν την ουσιαστικότερη κατανόηση του περιεχομένου αλλά και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διεργασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Β. Η πρακτική άσκηση των προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επιδιώκεται να συμβάλλει στην δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης των ανέργων μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που ενισχύει τα προσόντα τους και τους βοηθάει στην εύρεση εργασίας και γενικότερα στη σταδιοδρομία τους.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση

 • συνδέεται με το θεωρητικό μέρος κάθε προγράμματος ως μια οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία, με σαφής στόχους και αποτελέσματα προσδίδοντας της νόημα, ουσία και σαφή προσανατολισμό προς την εργασία. Η θεωρία με την πρακτική αλληλοσυμπληρώνονται και συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και ειδικότερα με επαγγελματικές ειδικότητες παρέχοντας επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνογνωσία έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να έχουν μεγαλύτερες προοπτικές στην απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους
 • αφορά σε στοχευμένη τοποθέτηση στις επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ποιότητας και αξιοπιστίας. Επιλέγονται οι κατάλληλες επιχειρήσεις με τις απαραίτητες υποδομές, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές και μπορούν να είναι χώροι μάθησης με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα, το περιεχόμενο της πρακτικής μάθησης μέσω εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα δικαιώματα των πρακτικά ασκούμενων καθώς και η επίτευξη των στόχων κάθε προγράμματος,
 • μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο μαθησιακής διαδικασίας, η εφαρμογή και πιστή τήρηση των κανόνων και όρων υλοποίησης των προγραμμάτων, επιδιώκεται η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με σαφείς υποχρεώσεις των εργοδοτών ή των εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης για το περιεχόμενο της πρακτικής ώστε να μην δημιουργούν φαινόμενα κατάχρησης της πρακτικής άσκησης, καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των πρακτικά ασκούμενων και αξιοποίησης του δυναμικού τους σε βάρος των εργαζόμενων των επιχειρήσεων.

Επιπλέον έμπειρα, εξειδικευμένα στελέχη και σύμβουλοι του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, παρέχουν μια δέσμη υπηρεσιών και υποστηρίζουν τους ανέργους σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ειδικότερα στην προετοιμασία αλλά και την εποπτεία της πρακτικής άσκησης. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες αποτελούν μια συνεχής διαδικασία και αφορούν την επαγγελματική συμβουλευτική, την εποπτεία, την καθοδήγηση τη σύζευξη της θέσης της πρακτικής άσκησης με τα προσόντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε καταρτιζόμενου. Οι υπηρεσίες αυτές δίνουν προστιθέμενη αξία για το σύνολο της επαγγελματικής ζωής των καταρτιζόμενων.

 
3. Σημαντική είναι η εμπειρία του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως προς την Ενδυνάμωση και τη Συμβουλευτική Υποστήριξη. 22.000 άνεργοι και 55.000 εργαζόμενοι απευθύνθηκαν και έλαβαν υπηρεσίες από τις δομές υποστήριξης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην ενημέρωση, καθοδήγηση και πληροφόρηση για κρίσιμα ζητήματα του εργασιακού βίου καθώς και επαγγελματικής συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική εξέλιξη, ανέλιξη και κινητικότητα, την ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας, ωριμότητας και σταδιοδρομίας.

4. Ποιότητα υπηρεσιών στη Συμβουλευτική

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρέχουν υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Συμβουλευτικής Απασχόλησης
 • Εργασιακών σχέσεων
 • Κοινωνικής ασφάλισης

Ειδικότερα ως προς το πεδίο της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της ολόπλευρης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) δημιουργώντας πρωτοποριακά μοντέλα εφαρμογής του θεσμού σε χώρους εκπαίδευσης και απασχόλησης οι οποίες απευθύνονται τόσο στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας οι οποίοι παρακολουθούν συστηματικά τις τρέχουσες εξελίξεις και  τη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της Συμβουλευτικής, της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένη μεθοδολογία ΣυΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας στόχου και το ευρύτερο κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και αναπροσαρμόζει εξειδικευμένα, σταθμισμένα εργαλεία τα οποία πλαισιώνουν και υποστηρίζουν την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία.
 • Διαθέτει μητρώα εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών Συμβούλων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ΣυΕΠ.
 • Υλοποιεί επιμορφώσεις των εξωτερικών συνεργατών Συμβούλων στη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις του Θεσμού σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της κλαδικής αγοράς εργασίας και τις ανάγκες σε νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Ως προς τις ομάδες που απευθύνεται το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στηρίζει όλο το φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη, την (επανα)προώθηση στην απασχόληση, την ψυχοκοινωνική στήριξη, την πληροφόρηση, την επαγγελματική κινητικότητα, τη διά βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Συγκεκριμένα οι δράσεις Συμβουλευτικής απευθύνονται σε:

 • Εργαζόμενους
 • Απολυμένους
 • Ανέργους
 • Νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
 • NEET’s
 • Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

5. Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ συνεργάζεται με μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων, προερχόμενων από διάφορους κλάδους της οικονομίας, για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε όλα τα θεματικά αντικείμενα της πρόσκλησης. Επίσης συνεργάζεται με δίκτυο φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών (π.χ. επιμελητήρια) και κοινωνικούς εταίρους εργοδοτών για την κατάλληλη σύζευξη και αποτελεσματικότητα της πρακτικής άσκησης.

Ωστόσο η πολύπλευρη δραστηριότητα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική  ως προς τη Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες και έρευνες στην προσπάθεια να αποτυπωθεί η κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και πιο ειδικά να προσδιοριστεί η τρέχουσα και δυνητική προσφορά και ζήτηση εργασίας σε κλάδους, επαγγέλματα και δεξιότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσω του Παρατηρητήριου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (http://www.ineobservatory.gr/), επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις για μια σειρά κοινωνικών, οικονομικών και κλαδικών ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της τρέχουσας συγκυρίας, συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις του νέου αναπτυξιακού μοντέλου και έχουν άμεση σχέση με τον κόσμο της εργασίας.

6. Περιφερειακή διάσταση
Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ διαθέτει δεκαοχτώ (18) Πιστοποιημένες δομές σε όλη τη χώρα.

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Ε-Mail ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 2103327710 – 3327755 – 3327720 2103304452 thalia@inegsee.gr
g.giotis@inegsee.gr
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α 10681
2. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 2682026969 2682026959 Ineep@otenet.gr ΜΑΚΡYOΛΟΥΤΣΑ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
3. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 228108169 – 285306 2281081692 Inekikl@otenet.gr ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΓΑ 62, 84100 ΣΥΡΟΣ
4. Ν. ΑΙΓΙΑΟΥ ΡΟΔΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΡΕΑ 22410704067 2241070409 Mazaraki@hotmail.com ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥ 7 ΖΕΦΥΡΟΣ – 85 100 ΡΟΔΟΣ
5. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2461029700 2461029701 Inewmak@otenet.gr ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 26 50100 ΚΟΖΑΝΗ
6. Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΞΑΝΘΗ ΠΑΡΠΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2541064448 2541062527 Ineamthr@otenet.gr ΤΕΡΜΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18 (1Ο ΧΙΛΙΟΜ. ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ) 67100
7. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΣΤΕΛΛΑ – ΦΟΥΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 2331071890 2331024424 Inekmak@otenet.gr ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 5 59100 ΒΕΡΟΙΑ
8. ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2810343616 2810343614 Inekriti@otenet.gr ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΝΗ – ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2410537489 – 537490 2410537447 Inethes@otenet.gr ΤΖΑΒΕΛΛΑ 4 ΛΑΡΙΣΑ 41222
10. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΑΜΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 222310379020 – 51777 2231051778 Inester@otenet.gr Αχιλλέως 3, Πλατεία Αθ. Διάκου
11. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2710243345 2710226146 Inepel@otenet.gr ΣΠΑΡΤΗΣ 8 & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
12. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΙΩΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2310385823 – 385822 2310385825 inethsal@otenet.gr
inechris@otenet.gr
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 & ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΤΡΑ ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΜΠΑΡΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2610226347 2610226340 Inedytel@otenet.gr ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 26221 ΠΑΤΡΑ
14. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2271023550 2271023175 ineba@inegsee.gr ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 82100 ΧΙΟΣ
15. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΝΗ – ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2410537489 – 537490 2410537447 Inethes@otenet.gr ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ 38 38333 ΒΟΛΟΣ
16. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΝΗ – ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2410537489 – 537490 2410537447 Inethes@otenet.gr ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 1942100 ΤΡΙΚΑΛΑ
17. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΜΠΑΡΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2610226347 2610226340 Inedytel@otenet.gr ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ 16 30300ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
18. Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΡΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 2103327710 – 3327755 – 3327720 2103304452 thalia@inegsee.gr
g.giotis@inegsee.gr
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 28 19 200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

espa

WordPress Video Lightbox Plugin