Προγράμματα Επιμόρφωσης ΙΝΕ – ΓΣΕΕ
«Αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων»
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ γράμματα.
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο  :
 
Όνομα  :
 
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τόπος Γένησης  :
 
Διεύθυνση  :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Νομός  :
 
Τηλέφωνο (κατά προτίμηση κινητό)  :
 
διεύθυνση e-Mail  :
   
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Αρ. Μητρώου ΙΚΑ  :
 
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Πόλη Υλοποίησης  :
 
Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης
Θεματικές Ενότητες  :
Επιλέξτε έως τρία (3) από τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών που θέλετε να παρακολουθήσετε

 
Εργασιακή εμπειρία
Επωνυμία επιχείρισης  :
 
Η εργασιακή σας σχέση με την επιχείριση  :
select
 
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Επιλογή επιπέδου  :
 
Ξένες Γλώσσες
ΑΓΓΛΙΚΑ
Επίπεδο Γνώσης
Είστε κάτοχος τίτλου πιστοποίησης; Αν ναι, ποιου;
Άλλη γλώσσα
Ποια γλώσσα;
Επίπεδο Γνώσης
Είστε κάτοχος τίτλου πιστοποίησης; Αν ναι, ποιου;
Γνώσεις Η/Υ
Επίπεδο Γνώσης 
 
Είστε κάτοχος τίτλου πιστοποίησης; Αν ναι, ποιου;
Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση
Είδος σωματείου 
 
Επωνυμία σωματείου 
 
Γενικές Πληροφορίες
Με ποιον ή ποιους τρόπους ενημερωθήκατε για τα προγράμματα; 


 
Για ποιους λόγους επιθυμείτε να συμμετέχετε στα προγράμματα κατάρτισης; 

 
Όροι συμμετοχής

Έχοντας ενημερωθεί σχετικά με τους εκπαιδευτικούς όρους και κανονισμούς του προγράμματος κατάρτισης/επιμόρφωσης δηλώνω ότι τους αποδέχομαι και παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης.

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην «Αίτηση - απογραφικό δελτίο υποψηφίου/ιας» και δηλώνω ότι θα προσκομίσω σε περίπτωση επιλογής μου την πρώτη μέρα έναρξης του σεμιναρίου δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα αναγραφόμενα της αίτησης.

Επίσης δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των αναφερομένων στην αίτηση προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ενημερώθηκα τέλος ότι μέρος των προσωπικών μου στοιχείων που καταγράφονται στο παρόν έντυπο αποτελούν Δείκτες Παρακολούθησης Δια Βίου Μάθησης (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006, Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Περιεχόμενο Νέων Κανονισμών της ΕΕ που διέπουν την εφαρμογή των συγχρη/μενων πράξεων). Στο πλαίσιο αυτό θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από το φορέα κατάρτισης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την τήρηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων κατάρτισης και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς. Υπό αυτή την προϋπόθεση δηλώνω ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή και δίνω την εξουσιοδότησή μου για την τήρησή τους.

 
 
Ελέγξτε την ορθότητα των προς υποβολή στοιχείων σας και εφόσον είναι όλα σωστά, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις των στοιχείων σας.

Έχοντας ενημερωθεί σχετικά με τους εκπαιδευτικούς όρους και κανονισμούς του προγράμματος κατάρτισης/επιμόρφωσης δηλώνω ότι τους αποδέχομαι και παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης.

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην «Αίτηση - απογραφικό δελτίο υποψηφίου/ιας» και δηλώνω ότι θα προσκομίσω σε περίπτωση επιλογής μου την πρώτη μέρα έναρξης του σεμιναρίου δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα αναγραφόμενα της αίτησης.

Επίσης δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των αναφερομένων στην αίτηση προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ενημερώθηκα τέλος ότι μέρος των προσωπικών μου στοιχείων που καταγράφονται στο παρόν έντυπο αποτελούν Δείκτες Παρακολούθησης Δια Βίου Μάθησης (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006, Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Περιεχόμενο Νέων Κανονισμών της ΕΕ που διέπουν την εφαρμογή των συγχρη/μενων πράξεων). Στο πλαίσιο αυτό θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από το φορέα κατάρτισης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την τήρηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων κατάρτισης και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς. Υπό αυτή την προϋπόθεση δηλώνω ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή και δίνω την εξουσιοδότησή μου για την τήρησή τους.

© Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης