Προγράμματα Επιμόρφωσης ΙΝΕ – ΓΣΕΕ
«Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού»

Η περίοδος των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.

© Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
       
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης