ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5031891-1

28 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5031891-1 για την απασχόληση ενός/μίας επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας για την εκπόνηση μελέτης προοπτικής διερεύνησης δεξιοτήτων (skills foresight) στον τομέα της αγροδιατροφής – μεταποίησης τροφίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις ΙΝΕ ΓΣΕΕ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Σχετικά αρχεία:

5031891_1