ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 15 ΣΕ ΥΠΟΕΡΓΟ 14

22 Ιουνίου 2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως κατόπιν της 3ης Τροποποίησης της Πράξης “Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ” με κωδικό MIS 491402 που ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με Α.Π.: 10052 στις 19/06/2015, εφεξής το Υποέργο 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) –ΙΝΕ ΓΣΕΕ» μετονομάζεται σε Υποέργο 14 χωρίς να μεταβάλλεται η ονομασία του υποέργου παρά μόνο η αρίθμηση αυτού.