Απόφαση ανάθεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και διασύνδεσης εργοδοτών/ ανέργων και εργαζομένων», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 214/24.04.2023 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (με αρ. 5163952-Γ, ΑΔΑΜ: 23PROC012547858).

31 Μαΐου 2023

Δυνάμει της από 11/05/2023 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 214/24.04.2023 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (με αρ. 5163952-Γ, ΑΔΑΜ: 23PROC012547858) για την ανάθεση, με τη διαδικασία του άρ. 118 του ν. 4412/2016, του έργου «Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και διασύνδεσης εργοδοτών/ ανέργων και εργαζομένων» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου ΙΝΕ ΓΣΕΕ», της Πράξης «Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5163952, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμού, εγκρίνεται η ανάθεση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και διασύνδεσης εργοδοτών/ ανέργων και εργαζομένων» και Αναθέτουσα Αρχή το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, e-mail: info@inegsee.gr), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία LOYAL TO PROGRESS Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 123, Πειραιάς, Τ.Κ. 18533, e-mail: info@ loyaltoprogress.gr), έναντι συμβατικού τιμήματος 4.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (5.952,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία πλατφόρμας για τη στοχευμένη σύζευξη εργοδοτών/ εργαζομένων. Μέσω της πλατφόρμας οι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για τους στόχους της πράξης καθώς και για θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας.