Απόφαση ανάθεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 190/05.04.2023 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (με αρ. 5043320-EPVid, ΑΔΑΜ: 23PROC012446424).

30 Μαΐου 2023

Δυνάμει της από 11/05/2023 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 190/05.04.2023 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (με αρ. 5043320-EPVid, ΑΔΑΜ: 23PROC012446424) για την ανάθεση, με τη διαδικασία του άρ. 118 του ν. 4412/2016, του έργου «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων», της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμού, εγκρίνεται η ανάθεση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)» και Αναθέτουσα Αρχή το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, e-mail: info@inegsee.gr), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΡΜΗΣ PRODUCTION» που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων (Μυλοποτάμου 26, Τ.Κ. 11525, e-mail: info@hermesproductions.gr), έναντι συμβατικού τιμήματος 19.870,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  (24.638,80 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας). Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση, αφορά στην παραγωγή οκτώ (8) βίντεο, ένα (1) για κάθε επάγγελμα/ ειδικότητα, μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται και θα παρουσιάζονται τα εν λόγω επαγγέλματα/ ειδικότητες.