Απόφαση ανάθεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 596/14.12.2022 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (με αρ. 5004206-7, ΑΔΑΜ: 22PROC011810875).

19 Ιανουαρίου 2023

Δυνάμει της από 18/01/2023 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 596/14.12.2022 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (με αρ.  5004206-7, ΑΔΑΜ: 22PROC011810875) για την ανάθεση, με τη διαδικασία του άρ. 118 του ν. 4412/2016, του έργου με τίτλο «Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» και κωδικό ΟΠΣ 5004206, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμού, εγκρίνεται η ανάθεση της σύμβασης για το έργο με τίτλο «Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας» και Αναθέτουσα Αρχή το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, e-mail: info@inegsee.gr), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «CICERO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «CICERO ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι (Λεωφόρος Κηφισίας 238, Τ.Κ. 15231, e-mail: info@cicero.gr), έναντι συμβατικού τιμήματος 12.800.00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (15.872,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη σχεδίου δημοσιότητας και η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την ευρεία διάδοση της Βάσης Δεδομένων επαγγελμάτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων (https://profdata.inegsee.gr/Αρχική) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206.