Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 214/20.04.2022 Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσόντων ανέργων γυναικών στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

16 Ιανουαρίου 2023

Δυνάμει της από 10/11/2022 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, σχετικά με την με αρ. πρωτ. 214/20.04.2022 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με ΑΔΑΜ: 22PROC010437650) για την ανάθεση του έργου: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσόντων ανέργων γυναικών στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας» στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 2, 8, 9 και 10 της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – E.K.T.) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5074562, εγκρίνεται η κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσόντων ανέργων γυναικών στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας» στην ένωση οικονομικών φορέων «MASTER A.E. – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», αποτελούμενη από:

  1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MASTER Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MASTER A.E.» και
  2. την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ.& ΣΙΑ ΕΕ» και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ».