Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 161/12.04.2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5031891-Α) για την ανάθεση του έργου: «Υλοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας εργαζομένων με έμφαση σε εγκάρσιες/ οριζόντιες/ κοινωνικές δεξιότητες)»

2 Νοεμβρίου 2021

Δυνάμει της από 22/09/2021 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 161/12.04.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5031891-Α) για την ανάθεση του έργου: «Υλοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας εργαζομένων με έμφαση σε εγκάρσιες/ οριζόντιες/ κοινωνικές δεξιότητες» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις ΙΝΕ ΓΣΕΕ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – E.K.T.) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5031891, εγκρίνεται η κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υλοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας εργαζομένων με έμφαση σε εγκάρσιες/ οριζόντιες/ κοινωνικές δεξιότητες» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε. και δ.τ. PALMOS ANALYSIS.