Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 231/27.05.2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5043320-Α2) για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων»

25 Νοεμβρίου 2021

Δυνάμει της από 09/11/2021 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 231/27.05.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5043320-Α2) για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων» της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – E.K.T.) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5043320, εγκρίνεται η κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. 01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ.