Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 259/02.07.2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5003379/Μ) για την ανάθεση του έργου: «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)»

11 Δεκεμβρίου 2020

Δυνάμει της από 26/11/2020 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση της υπ’ αρ. πρωτ. 259/02.07.2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5003379/Μ) για την ανάθεση του έργου: «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5003379, εγκρίνεται η κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παραγωγή εποπτικού υλικού επαγγελματικών περιγραμμάτων (βίντεο παρουσίασης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας)» στην εταιρεία με την επωνυμία Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΟΕ και δ.τ. ΕΡΜΗΣ PRODUCTION.