Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 94/23.2.2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5000996-ΣΤ) για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού της ΓΣΕΕ»

30 Νοεμβρίου 2021

Δυνάμει της από 09/11/2021 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 94/23.2.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (με αρ. 5000996-ΣΤ) για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού της ΓΣΕΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ» της Πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», εγκρίνεται η κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού της ΓΣΕΕ» στην εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ (INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. INTELLI SOLUTIONS Α.Ε.