Απόφαση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με αρ. 5043320-Α που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 160/12.04.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων»

25 Μαΐου 2021

Δυνάμει της από 19/05/2021 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σχετικά με το αποτέλεσμα της με αρ. 5043320-Α διαδικασίας σύναψης σύμβασης που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 160/12.04.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων» της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5043320 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», εγκρίνεται η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με αρ. 5043320-Α για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρετηρίου επαγγελμάτων, επαγγελματικών λειτουργιών, εργασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων», λόγω μη υποβολής προσφοράς και η επαναπροκήρυξή της.