ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

10 Οκτωβρίου 2018

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/9 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη στην Περιφέρεια Αττικής για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης εργαζομένων στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 4 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών  – ΠΑΠ Αττική» ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης :

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 373/02-07-2018