Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σχετικά με την επιλογή και τον ορισμό 5 Επιστημονικών Συνεργατών με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS

24 Μαΐου 2016

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβαίνει στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών σχετικά με την επιλογή και τον ορισμό 5 Επιστημονικών Συνεργατών με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ