ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Πρόσκληση 5002002-1

4 Νοεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8

 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» και της πράξης με τίτλο:

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002002 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»

 

 

Δείτε τα αποτελέσματα