ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ [5000928–3] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΈΝΑΝ (1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

19 Ιανουαρίου 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης» και του Πακέτου Εργασίας 2: «Ενέργειες  υποστήριξης και συντονισμού της Πράξης» της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ».

  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ