ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 5000945 – (7) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ : 1) ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΦΓ (4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), 2) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – (1 ΣΥΜΒΑΣΗ)

24 Μαΐου 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ΛΑΠ»

Δείτε τα αποτελέσματα