ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 5000945 – (8) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

4 Σεπτεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στις περιφέρειες μετάβασης – ΜΕΤ»

  • Για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη – Συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει την υποστήριξη των εργαζομένων και των ανέργων σε θέματα απασχόλησης στην περιφέρεια Κρήτης

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ