ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ [5000928–14] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣTΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ–ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

24 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5000928, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης» και του Πακέτου Εργασίας 1: «Προετοιμασία των εκπαιδευτικών υλικών και των εργαλείων σχεδιασμού των ενεργειών κοινωνικής δράσης-δικτύωσης», το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επιθυμεί τη σύναψη Σύμβασης Έργου με ένα (1) εξειδικευμένο Επιστημονικό Συνεργάτη στην Αθήνα.

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ ΕΛΛΗ