ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΠ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

25 Οκτωβρίου 2018

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου κινητής μονάδας στις περιφέρειες του άξονα ΜΕΤ, Στερεάς Ελλάδας και ΠΑΠ – Νότιο Αιγαίο για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης εργαζομένων στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και των Υποέργων 2,3 και 5 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των περιφερειών μετάβασης ΜΕΤ, στο άξονα της Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον άξονα ΠΑΠ – Νότιο Αιγαίο» ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης :

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 407 – 27/09/2018