ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)

12 Δεκεμβρίου 2018

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/15 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου για τη στελέχωση του εξειδικευμένου κέντρου προώθησης της απασχόλησης καθώς και της μονάδας παροχής υπηρεσιών στην περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών – ΛΑΠ» ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης :

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 435/30-10-2018