ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

24 Ιανουαρίου 2019

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/16 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών – συμβούλων του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης ,στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα  κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των  λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών – ΛΑΠ» ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης :

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 589 – 10/12/2018
2 510 – 27/11/2018