ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

9 Απριλίου 2019

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/17 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών – νομικών στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και των Υποέργων 1 έως 5 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης στην απασχόληση στους άξονες ΛΑΠ, ΜΕΤ, ΜΕΤ – Στερεά Ελλάδα, ΠΑΠ – Αττική και ΠΑΠ – Νότιο Αιγαίο», ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης υποψηφίου:

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 765/20-03-2019
2 779/26-03-2019