ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 5069416-16, 11/01/2024 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση Ανοικτού Μητρώου συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων (εξωτερικών συνεργατών /ιδων)

30 Απριλίου 2024

Κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν έως και τις 21/03/2024 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της 5069416/16 11/01/2024 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ανοικτού Μητρώου συμβούλων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων (εξωτερικών συνεργατών /ιδων) στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα», ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση την βαθμολογία που συγκέντρωσε  ο/η κάθε υποψήφιος/α.

 

 

Σχετικό αρχείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ