ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της από 15/11/2023 με Αρ. Πρωτ: 740 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 4 και 9 της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο

30 Απριλίου 2024

Κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέχρι τις 23/4/2024, της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης με Αρ. Πρωτ: 740/15-11-2023  στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 4 και 9 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο, ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης (ΚΑΥΑΣ) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι αποτυπώνονται στον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα κριτήρια με βάση τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, βάσει του χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων σε αυτό.

 

Σχετικό αρχείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ