ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της από 15/11/2023 με Αρ. Πρωτ: 740 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 4 και 9 της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο.

20 Ιουνίου 2024

Κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από τις 22/5/2024 μέχρι τις 11/6/2024της Αρ. Πρωτ: 740, 15/11/2023 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης (επαναπρόσκληση) στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 4 και 9 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία / Θράκη & Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία & Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο, ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης (ΚΑΥΑΣ) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σχετικό αρχείο

Apotelesmata_ofeloymenon_DM_20.06.2024