ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5000928-20 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

1 Φεβρουαρίου 2019

Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ειδικό επιστήμονα για την ανάπτυξη/υποστήριξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», του Υποέργου 6  «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης» και του Πακέτου Εργασίας 2 “Ενέργειες  υποστήριξης και συντονισμού της Πράξης ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα των υποψηφίων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους:

 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 593/28-12-18 9