ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 5000945/10 – ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4 Σεπτεμβρίου 2018

Α) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ΛΑΠ»

Για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη – Συμβούλου που θα στελεχώσει τη μονάδα παροχής υπηρεσιών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την παροχή εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους

Ο διαγωνισμός απέβη άγονος, ως εκ τούτου η διαδικασία ματαιώνεται και θα ακολουθήσει επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του συνεργάτη – συμβούλου για τη στελέχωση της μονάδας παροχής υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τροποποίηση των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων με τρόπο που να επιτρέπει την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των ελάχιστων κριτηρίων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.