ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

14 Δεκεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες(Ήπειρος), η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
1 5394   Ιωάννινα   15,50
2 5747 Άρτα Ιωάννινα Πρέβεζα 14,66
3 5576 Άρτα   Πρέβεζα 10,00
4 6872 Άρτα   Πρέβεζα 8,90
5 7366 Άρτα Ιωάννινα Πρέβεζα 8,60
6 1735 Άρτα   Πρέβεζα 8,50
7 3207   Ιωάννινα   8,30
8 7879   Ιωάννινα Πρέβεζα 7,90
9 4211 Άρτα   Πρέβεζα 7,50
10 2881 Άρτα Ιωάννινα Πρέβεζα 7,20
11 6980 Άρτα Ιωάννινα Πρέβεζα 5,60
12 3670 Άρτα Ιωάννινα Πρέβεζα 3,77
13 1053 Άρτα Ιωάννινα Πρέβεζα 3,60
14 6055 Άρτα     2,86