ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

14 Δεκεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου  4, η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
1 1576 Χ 15,04
2 2094 Χ 13,26
3 4755 Χ X 11,56
4 1914 Χ X 11,30
5 2552 Χ 10,90
6 3623 Χ 10,70
7 2251 Χ 9,86
8 4821 Χ 9,80
9 4082 Χ X 9,30
10 3431 Χ 8,66
11 2512 Χ 8,60
12 6872 Χ 8,50
13 3207 Χ 8,00
14 5527 Χ X 7,26
15 1651 Χ 7,20
16 7537 Χ 7,14
17 1771 Χ 6,46
18 4221 Χ 5,90
19 2781 Χ X 5,26
20 6905 Χ 4,60
21 6055 Χ 2,86
22 1336 Χ 2,52
23 4692 X X 1,00