ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

29 Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 19/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου  1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΕΔΕΣΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ  
1. 4702 Χ   Χ Χ Χ       16,70
2. 2899       Χ Χ       15,27
3. 1576 Χ     Χ         15,04
4. 3712       Χ         13,17
5. 8046       Χ Χ       11,83
6. 2405 Χ               11,40
7. 1914 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 11,30
8. 1730               Χ 11,00
9. 3414 Χ Χ Χ Χ         9,90
10. 4082 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 9,30
11. 5961           Χ     8,83
12. 6585             Χ   8,80
13. 6023       Χ         8,73
14. 6234           Χ     8,60
15. 8134         Χ       8,50
16. 2558 Χ       Χ       8,13
17. 7408 Χ Χ   Χ   Χ Χ Χ 7,96
18. 3772       Χ         7,70
19. 4020       Χ         7,67
20. 1282       Χ         7,63
21. 3016       Χ         7,50
22. 5527 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 7,26
23. 2664 Χ Χ             7,20
24. 1651       Χ         7,20
25. 7537       Χ       Χ 7,14
26. 6121       Χ       Χ 6,00
27. 5491 Χ Χ Χ Χ Χ       5,73
28. 4241 Χ Χ Χ Χ         5,60
29. 1740 Χ     Χ         5,47
30. 6813           Χ     4,60
31. 3157 Χ               3,97
32. 6707         Χ       3,73
33. 3219 Χ Χ   Χ Χ       3,70
34. 2918 Χ Χ Χ           3,40
35. 6055       Χ Χ       2,86
36. 6186           Χ     2,40
37. 4692       Χ         1,00