ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 19/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2018

«Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1  «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – ΘΕΣΣΑΛΙΑ», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 4702 Ελασσόνα 16,70
2 8046 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 11,83
3 1832 Καρδίτσα 11,50
4 4309 Καρδίτσα 11,40
5 1914 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 11,30
6 4972 Λάρισα 10,73
7 4708 Λάρισα 10,70
8 4698 Λάρισα 9,97
9 3844 Λάρισα 9,47
10 4082 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 9,30
11 1415 Καρδίτσα 9,10
12 5914 Λάρισα 8,70
13 3493 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 8,60
14 4258 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 8,50
15 8134 Ελασσόνα 8,50
16 4326 Λάρισα 8,37
17 2707 Λάρισα 8,30
18 2558 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,13
19 8090 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,10
20 3851 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 8,07
21 1440 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 7,90
22 2154 Καρδίτσα Λάρισα 7,90
23 3721 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 7,63
24 7849 Βόλος 7,30
25 5527 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 7,26
26 7537 Βόλος Καρδίτσα 7,14
27 8070 Λάρισα 6,77
28 5457 Καρδίτσα 6,50
29 8021 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 6,40
30 4190 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 6,00
31 6292 Λάρισα 5,20
32 1400 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 4,87
33 3219 Λάρισα 3,70
34 8356 Βόλος Καρδίτσα 3,06
35 6055 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 2,86