ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 19/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ – Εξειδικευμένες δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων: Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20 Απριλίου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

Α/Α ENTRY ID ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΕΣΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
1. 6853 16,16 Χ Χ
2. 6840 14,3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
3. 5082 14,2 Χ Χ   Χ        
4. 2426 13,74 Χ              
5. 6570 13,1 Χ   Χ          
6. 1590 11,1             Χ  
7. 7030 5,94 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

 

Ετικέτες: