ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

27 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αίγιο Μεσολόγγι Ναύπακτος Πάτρα Πύργος
1 4743 Χ   Χ Χ   17,32
2 1187 Χ   Χ Χ   14,64
3 7366 Χ Χ Χ Χ Χ 12,24
4 4388       Χ Χ 11,56
5 3292 Χ Χ Χ Χ Χ 10,70
6 1089 Χ     Χ   10,00
7 7898         Χ 9,30
8 1070   Χ Χ     9,30
9 4995 Χ Χ Χ Χ   8,88
10 2571 Χ Χ Χ Χ Χ 8,60
11 7886       Χ   7,50
12 2745         Χ 7,22
13 5640 Χ Χ Χ Χ Χ 7,02
14 5593 Χ   Χ Χ Χ 2,30
15 6422       Χ   1,60
16 4348   Χ   Χ   0,90