ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Θεσσαλίας-Π.Ε Λάρισας)», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 7515 Καρδίτσα 15,3
2 2528 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 14,73
3 6353 Ελασσόνα 14,3
4 7519 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 13,7
5 6708 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 13,6
6 7531 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 12,6
7 7366 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 12,1
8 6980 Καρδίτσα 11,7
9 5702 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 11,7
10 1322 Καρδίτσα 11,6
11 4532 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 11,5
12 5082 Ελασσόνα Λάρισα 11,3
13 6299 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 11
14 7922 Λάρισα 10,52
15 8021 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 10,3
16 5182 Ελασσόνα 10,2
17 4881 Καρδίτσα 10
18 3272 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 9,9
19 7603 Καρδίτσα Λάρισα 9
20 7312 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,9
21 2308 Λάρισα 8,87
22 6350 Λάρισα 8,7
23 2668 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,4
24 6969 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,37
25 7870 Καρδίτσα 6,9
26 4023 Ελασσόνα Λάρισα 6,2
27 7491 Καρδίτσα 5,6
28 3969 Καρδίτσα 4,8
29 5300 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 4,67
30 7322 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 3,6
31 6440 Ελασσόνα Λάρισα 3,4
32 5099 Βόλος Λάρισα 3
33 2077 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 0
34 1983 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 0