ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :«Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες Εστιασμένες στο Χώρο Εργασίας » (Αγγλική Γλώσσα) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18 Απριλίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:«Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες(Θεσσαλίας-Π.Ε Λάρισας )», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

ENTRY ID   ΠΟΛΕΙΣ     ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
       6085 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ                                       15,8
1472 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ  

11,8

4432 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 11,8
4023 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 8,9
7556 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 7,866
5489 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 2,4

 

 

Ετικέτες: