ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :«Ψηφιακές δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media )» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

22 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες(Θεσσαλίας-Π.Ε Λάρισας )», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

ENTRY ID ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
4477 ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 11,1
1310 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 10,95
547 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 10,95
1832 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 10,85
8176 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 10,76
4258 ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 10,75
5426 ΛΑΡΙΣΑ 10,62
4167 ΒΟΛΟΣ 10,61
8090 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 10,05
4972 ΛΑΡΙΣΑ 9,68
361 ΛΑΡΙΣΑ 9,28
4190 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 9,25
3721 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 9,08
4225 ΛΑΡΙΣΑ 8,82
3537 ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 7,95
8046 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 7,88
4326 ΛΑΡΙΣΑ 7,62
7312 ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 7,35
5494 ΛΑΡΙΣΑ 6,95
1400 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 6,62
5914 ΛΑΡΙΣΑ 6,35
5527 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 6,21
2493 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 6,18
1440 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 6,15
8134 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 5,75
2154 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 5,7
4023 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 5,15
8070 ΛΑΡΙΣΑ 5,02
7537 ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 4,89
5457 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4,85
8327 ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 3,51
6055 ΒΟΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 3,36