ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :«Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12 Ιουνίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες(Θεσσαλίας)», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

    ΠΟΛΕΙΣ      
Αριθμ.Πρωτ.Αίτησης Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα Τελική Βαθμολογία
361       Λάρισα 15,53
5394   Ελασσόνα     15,5
8046 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 15,13
1832     Καρδίτσα   14,2
4430     Καρδίτσα   12,5
4167 Βόλος       11,67
2154     Καρδίτσα Λάρισα 11,6
5426       Λάρισα 10,87
4477 Βόλος     Λάρισα 10,8
4190 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 10,8
1418     Καρδίτσα   10,6
8090 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 9,5
2550 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 9,43
4972       Λάρισα 9,23
7366 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,6
8134 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,50
4326       Λάρισα 8,37
4258 Βόλος   Καρδίτσα Λάρισα 7,8
3721 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 7,63
7537 Βόλος   Καρδίτσα Λάρισα 7,26
5457     Καρδίτσα   6,5
1400 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 6,07
6980     Καρδίτσα Λάρισα 5,6
8021     Καρδίτσα Λάρισα 5,4
6401       Λάρισα 5,2
3287       Λάρισα 3,7
8356 Βόλος   Καρδίτσα   3,64
6055 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 2,86