ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6 Φεβρουαρίου 2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου  3: «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΔΗΨΟΣ ΑΜΦΙΣΑ ΘΗΒΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΛΑΜΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ
1 1881         X     15,94
2 4165 X Χ   Χ Χ Χ   15,36
3 8046         X     15,13
4 4167 X   Χ   Χ Χ Χ 11,67
5 8238 X   X   X X X 11,42
6 4477         X     10,80
7 2550         X     9,43
8 2512             X 9,30
9 583     X       Χ 9,16
10 7366 X Χ Χ Χ Χ Χ Χ 8,60
11 8134         X     8,50
12 2771   X Χ   Χ Χ Χ 8,24
13 3721         X Χ   7,63
14 4670     X   X     7,60
15 7537     X X X X X 7,26
16 7631         X     6,60
17 1400   X Χ   Χ Χ Χ 6,07
18 759     X       Χ 5,64
19 721         X     5,07
20 7395 X         Χ Χ 4,06
21 8356 X X X X X X X 3,64
22 6055 X Χ Χ Χ Χ Χ Χ 2,86
23 6517       X       2,40