Αποτελέσματα διαγωνισμού στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2/2017 Διακήρυξης του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

17 Νοεμβρίου 2017

Ενημερώνουμε, πως σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ,  ο διαγωνισμός στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2/2017 Διακήρυξης του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: “Ανάπτυξη, παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος που θα διασφαλίζει τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:  EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020” ολοκληρώθηκε και ως ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη ορίστηκε ο υποψήφιος με την Επωνυμία «INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».