ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :«Διαχείριση εργασιακού άγχους » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Απριλίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες(Θεσσαλίας-Π.Ε Λάρισας )», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

entryID Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα τελική βαθμολογία
7208 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 13,3
7366 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 12,24
2531 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 12,23
4532 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 11,5
828 Λάρισα 11,27
6299 Βόλος Καρδίτσα Λάρισα 10,4
1322 Καρδίτσα 9,80
7870 Καρδίτσα 9,6
3800 Ελασσόνα 9,4
8054 Βόλος Λάρισα 8,8
2308 Λάρισα 8,67
2571 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,6
7531 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 8,3
7556 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 7,87
316 Καρδίτσα 7,8
4023 Ελασσόνα Λάρισα 7,7
5066 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 7,17
5300 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 7,07
2668 Βόλος Ελασσόνα Καρδίτσα Λάρισα 4,8
5708 Ελασσόνα Λάρισα 3,4

 

 

Ετικέτες: