Αποτελέσματα κατάταξης εξωτερικών συνεργατών για σύναψη σύμβασης έργου με επιστημονικό συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και της μονάδας μακροοικονομικής ανάλυσης και οικονομικού μετασχηματισμού – [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5000996 – 1]

22 Σεπτεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000996, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», και του Υποέργου 1 «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ».

 

Αποτελέσματα